Целта на Urban Report е да изследва и предвиди градското и архитектурното развитие, дължащо се на политически, икономически и социални промени, случили се след 1989 г. (падането на комунистическия режим в региона). Общите аспекти за страните в него са: бързо оттегляне на политическия контрол в управлението на градското развитие, експлозия на частни инициативи, урбанистична и архитектурна спонтанност, базирана на неформално развитие и деградация на обществото от една страна, и неочаквани енергии и потенциал, ентусиазъм за свободния пазар, достъп до ресурси и информация и свободно придвижване от друга.
В този контекст, в ерата на информацията, ще доведе ли припокриването на изброените фактори до нова социална и културна идентичност на териториите в региона, която да прекрачи отвъд границите или ще ги превърне в недиференциран глобален модел?
В ерата на информацията ще се превърне ли Югоизточна Европа в ”предградие” свързвано с различен тип начин на живот, с успоредни икономики или ще се насочи към нови критични, самоорганизиращи се общности, много по-гъвкави и желаещи да си сътрудничат с подобни структури за благото на своите членове.

Константин Гоагеа

Тези три издания на Urban Report представляват колективно усилие да се направи почти невъзможното – да се обхванат настоящите тенденции около богатството и разнообразието от конкуриращи се градски трансформации в Югоизточна Европа. По свой начин те представляват локален, но същевременно и наистина глобален междукултурен опит да се справим със сложността в процеса на градско развитие, който следва икономическите и политическите промени в страните в преход.
Тези три издания са повече от публикации. Те са част от процеса, предвиден от група архитекти от България, Румъния, Сърбия и Унгария, които посягат към нов вид професионално сътрудничество, което, от своя страна спомага за укрепването на капацитета да се справим с несигурното градско развитие в региона и да придобием увереност за сътрудничество с професионалисти от Европейския Съюз и света, които се опитват да имплементират техните архитектурни стандарти в развиващите се територии.
В този процес, основни градивни елементи са проучванията на условията, проектите и практиките които са реализирани през последното десетилетие в тези четири държави, претърпяващи нееднакво, но в сходна степен непредсказуемо развитие.

Иван Куцина

За да бъде гарантирана съвместимостта, границите на изследването, които го структурират са формулирани както следва:

– Поетика на бързия преход – да повиши информираността по отношение процеса на прехода и участниците в него, неговите неписани правила и скрити възможности.

– Условия на саморегулиращото се градско развитие – да култивира знанието за саморегулиращото се градско развитие, неговите концепции, условия и стратегии.

– Пионери на изгряващите практики – да окуражи разгръщането на новопоявяващите се практики, тяхното взаимодействие и партньорства в изграждането на надеждни институционални платформи за постоянно действие.

За повече информация тук.