ГРАДСКА МЕДИЯ ЗА КУЛТУРА е по инициатива на Сдружение Трансформатори и се изпълнява с финансовата подкрепа на ПРОГРАМА ЕВРОПА 2012 към Столична Община, в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска Столица на Културата 2019.

ГРАДСКА МЕДИЯ ЗА КУЛТУРА е проект за МЕДИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА в ГРАДСКА СРЕДА, чрез която да се популяризират и комуникират културни събития и организации в София.

ЦЕЛИ 

Проектът се стреми да подпомогне кандидатурата на София за Европейска Столица на Културата чрез създаване на комуникационна инфраструктура в градска среда, която да популяризира сред населението и гостите на града целия процес по кандидатурата, както и разнообразни културни събития и проекти.

Проектът предлага стратегия и план за действие за представяне на културни събития в градското пространство посредством иновативни комуникационни средства.

Проектът представя възможност за повишаване на качеството на градската среда чрез изграждане на нови и облагородяване на съществуващи елементи на градския дизайн.

Проектът цели да стимулира създаването на цялостен културен и творчески имидж на София.

Проектът е насочен към културни институции и организации в сферата на културните индустрии, към общинската и държавна администрация, която регулира и подпомага културните процеси, към образователните институции, ученици, гимназисти, студенти, към професионална публика, пряко отнасяща се към проблемите на проекта, към широка публика и туристически потоци.

ДЕЙНОСТИ
ПРОУЧВАНЕ
– Проучване на културни организации, техните начини и идеи за комуникиране на културни събития. Анализ на потребностите за популяризиране на културните организации. Създаване на мрежа от потенциални потребители на иновативни канали за рекламиране и разпространение на културни събития .
– Проучване на европейски и световни практики за популяризиране и комуникиране на културни събития. Профилиран анализ за това как подобни проблеми биват решавани в предходни европейски културни столици. Анализ на потребностите за популяризиране на кандидатурата на София за европейска културна столица.
– Изследване на съществуващите и потенциални места и съоръжения. Анализ на конвенционални съществуващи инструменти за комуникиране на културни събития. Анализ на примери за креативна външна търговска реклама.

ПРОЕКТ
– Пространствено планиране –териториално решение за рекламното покритие и разполагане на съоръженията. Разработване на глобални мрежа съдържаща различни мрежови канали за различни по местоположение, мащаб и характер събития. Планиране на ключови зони, които да подпомогнат децентрализирането на културни събития. Създаване дизайн на взаимодействащи отделни елементи от градската среда.
– Стратегия – Ще бъдат избрани минимум 20 различни по мащаб и характер, съществуващи в културния календар на Столична Община културни събития ( фестивали, концерти, интердисциплинарни работилници и ателиета, курсове, конференции и др.). Всяко едно решение и планировъчен сценарий ще бъде тестван и съотнесен спрямо индивидуалните особености на организациите и мероприятията. Ще бъде изградена стратегия за визуална идентичност и разпознаваемост на събитието като част от кандидатурата на София за Европейска Столица.
– Обектно планиране. – Ще бъде изработена серия от индивидуални решения за популяризиране и комуникиране на културни събития. Ще бъдат разработени проект за облагородяване и адаптиране на съществуващи градски елементи, както и нови видове външна рекламни съоръжения. Устойчивост, нискобюджетност, ефективност и екологичност ще характеризират решенията. Наборът ще се състои от повече от 20 различни по мащаб и характер решения, подходящи за различни по тип и мащаб събития и кампании, имащи различна продължителност и функционалност.
Всички идеи и концепции ще бъдат систематизирани, оформени и организирани като цялостна проектна стратегия за комуникиране и популяризиране на културни събития и организации. Ще бъде създаден албум който представя цялостната методология и проектна стратегия на проекта. Албумът ще бъде разпространен в електронен вид до всички културни институции и организации, също така и администрация на СО.

ПРОТОТИП
След развиване на поредица от идейни проекти, обхващащи цялостна медийна система, ще бъдат избрани няколко стратегически решения. Тези решения ще бъдат реализирани и демонстрирани под формата на прототипи в реална градска среда. Ще бъдат отчетени количествено-качествени параметри на реализираните елементи, както и техния положителен импакт в средата. Ще бъдат тествани различни технологии, както и визуалната идентичност на медийната инфраструктура. Като част от демонстрационния процес ще бъде наблегнато на интерактивни инсталации, ангажиращи гражданското внимание и участие.

ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА “ГРАДСКА МЕДИЯ за КУЛТУРА”
За постигане целите на проекта, ще бъде организирана творческа работилница, в която ще се включат млади студенти и професионалисти. Участниците ще бъдат въвлечени както в процеса на идейното проектиране и изработването на цялостна концепция, така и в реализирането на конкретни прототипи, които ще бъдат демонстрирани в градска среда. След обсъждане и систематизиране на цялостна стратегия, участниците ще имат за задача да разработят конкретни решения. Във финален етап от творческата работилница, ще бъдат избрани стратегически решения, които ще бъдат реализирани в градска среда
Търсеният резултат от работилницата е постигане на многообразие и оригиналност в решенията, както иницииране на широка гражданска активност за проблемите на рекламата на културните събития в София.
Работилницата ще предостави възможност за развиване на знания и методи на работа в сферата на градското планиране и градския дизайн.
Работилницата ще се проведе в новосъздадената в УАСГ “Лаборатория за градски дизайн” .Ръководители на творческата работилница за идеи ще бъдат специалисти от сдружение “Трансформатори” , АЛОС, НХА и УАСГ.
Повече за Творческат Работилна “Градска Медия за Култура” може да научите на страницата на “Лаборатория за градски дизайн”

ИЗЛОЖБА “ГРАДСКА МЕДИЯ за КУЛТУРА”
Изложбата ще представи цялостната проектна концепция за медийна инфраструктура, както и реализираните прототипи, с техните ехнически, икономически, функционални и художествени параметри. Изложбата ще бъде реализирана като подгряващо събитие на Sofia Architecture Week 2012.

ФОРУМ “ГРАДСКА МЕДИЯ за КУЛТУРА”
Като финален етап от целия проект ще бъде създаден еднодневен форум, на който ще бъде направен цялостен отчет на проекта. Ще бъде организирана кръгла маса за оценка обсъждане на план-стратегията “Градска Медия за Култура” и нейното бъдещо развитие и реализиране.

ГРАФИК
Подготовка – 01.08 – 13.08
Проучване – 13.08 – 02.09
Проект – 03.09 – 24.09
Прототип – 24.09 – 07.10
Изложба – 19.11 – 02.12
Семинар – (дата от SAW 2012)

ПАРТНЬОРИ
Асоциация за Развитие на София http://sofia-da.eu/
Фондация „София за култура и изкуства”
Фондация за градски проекти и изследвания
Фондация „Бюро Култура” / Let’s Play Culture http://www.letsplayculture.com/
МEDIA S / NEW MOMENT
Студио за графичен дизайн МОАРЕ http://moire.info/main
АЛОС -Център за неформално образование и културна дейност http://alosbg.com/
УАСГ http://uacg.bg/
НХА http://www.nha-bg.org/
Списание „ЕДНО” / Sofia Contemporary / Sofia Architecture Week http://edno.bg/
Международно трианеле на сценичния плакат http://www.triennial.orbitel.bg/